Home    Raport Bieżący nr 30/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2011 r. spółka zależna Emitenta pod firmą AML spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu zawarła z Wielkopolskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu (dalej „Bank”) umowę kredytu gospodarczego inwestycyjnego na kwotę 5.500.000,00 PLN. Kredyt zostanie przeznaczony na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz dalsze finansowanie inwestycji budowlanej polegającej na budowie 4 budynków wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z garażami podziemnymi, stanowiących II podetap inwestycji budowy osiedla „Piastowski Mędłów”, prowadzonej w miejscowości Mędłów, w powiecie wrocławskim oraz na pokrycie prowizji bankowej i kosztów ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu oraz kosztów obsługi kredytu. Termin ostatecznej spłaty kredytu określony został na dzień 31 lipca 2016 roku. Podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są: hipoteka umowna na rzecz Banku do kwoty 11.000.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja oraz na innej nieruchomości, stanowiącej własność kredytobiorcy; oświadczenie o poddaniu się egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może wystawić do kwoty zadłużenia, nie przekraczającej pięciokrotności kwoty zaciągniętego kredytu; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, uprawniającą Bank do jego wypełnienia na sumę wekslową obejmującą wszelkie wierzytelności Banku powstałe z tytułu udzielonego kredytu; poręczenie cywilne złożone przez Spółdzielczą Grupę Kapitałową z siedzibą w Poznaniu do kwoty 1.100.000,00 PLN kapitału kredytu. Pozostałe postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.