Home    Raport bieżący nr 29/2017
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego oznaczonego numerem 20/2017 z dnia 30 kwietnia 2017 roku informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  (zwana dalej CFI) w dniu w dniu 3 lipca 2017 roku zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Łodzi ze Spółką Kartuska Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, umowę nabycia/przeniesienia prawa użytkowania wieczystego uregulowanego w księdze wieczystej nr LD1M/00181376/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych nieruchomości położonej przy ulicy Wydawniczej nr 6 (sześć) w Łodzi stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem 17/27 (siedemnaście łamane przez dwadzieścia siedem) o powierzchni 78 (siedemdziesiąt osiem) arów 90 (dziewięćdziesiąt) metrów kwadratowych wraz z prawem własności posadowionego na tej nieruchomości stanowiącego odrębną nieruchomość budynku niemieszkalnego jednokondygnacyjnego, oznaczonego w ewidencji numerem 88 (osiemdziesiąt osiem), o powierzchni zabudowy 299,03 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć i trzy dziesiąte) metra kwadratowego, wyposażonego w instalacje sieciowe – wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, elektryczną i telefoniczną, wraz z prawem do dokumentacji architektoniczno – budowlanej, w tym prawami do projektu budowlanego, który stanowił podstawę wydania przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji Nr UA.II/293/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na przedmiotowej nieruchomości budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wydawniczej 4, za łączną cenę transakcyjną 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych netto, powiększoną o podatek VAT, tj. 9.255.000,00 zł brutto.

Cena transakcyjna w zakresie kwoty 8.255.000,00 zł została przez CFI zapłacona ze środków własnych spółki, natomiast pozostała część ceny sprzedaży w zakresie kwoty 1.000.000,00 zł, zostanie rozliczona pomiędzy stronami najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku z wzajemną przyszłą wierzytelnością Spółki CFI wobec Kartuska Łódź Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży lokalu usługowego o powierzchni około 200,00 (dwustu) metrów kwadratowych, jaki zostanie wybudowany i wyodrębniony przez CFI w ramach realizacji inwestycji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wydawniczej 4 w Łodzi na podstawie wskazanego wyżej pozwolenia na budowę, przy czym cena sprzedaży tegoż lokalu zostanie ustalona przy uwzględnieniu stawki za metr kwadratowy wynoszącej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych netto, o czym była mowa w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Wydanie nieruchomości nastąpiło w dniu zawarcia opisanej umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków tego typu umów zawieranych na rynku.