Home    Raport bieżący nr 29/2016
   Temat:
Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.09.2016 roku powziął informację, że Spółka zależna od Emitenta – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarła w dniu 21.09.2016 roku ze Spółką VIART sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie list intencyjny w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia/inwestycji na nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b.

Zgodnie z treścią w/w listu intencyjnego wspólne przedsięwzięcie/inwestycja obejmować ma w pierwszym etapie modernizację należącego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi obiektu mieszkalnego 6-cio kondygnacyjnego  położonego w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b o powierzchni zabudowy wynoszącej 1.010 m2 i powierzchni całkowitej wynoszącej ok. 6.000 m2 celem uzyskania około 108 samodzielnych lokali mieszkalnych o powierzchni od 29 m2 do 46 m2, przy czym powyższy etap stanowi pierwszy z trzech etapów inwestycyjnych zakładanych do realizacji zgodnie z uwarunkowaniami uchwalonego w 2015 roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W świetle ustaleń stron przedmiotowego listu intencyjnego, powyżej opisane wspólne przedsięwzięcie ma być finansowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. bądź podmioty z grupy kapitałowej Emitenta z własnych środków oraz z finansowania zewnętrznego, zaś VIART sp. z o.o. odpowiedzialna będzie za kompleksową realizację całego procesu inwestycyjnego.

Wstępne oszacowane nakłady inwestycyjne na kompleksową realizację I etapu przedmiotowego wspólnego przedsięwzięcia zostały oszacowane na kwotę około 4.000.000 zł netto.

Ponadto strony w/w listu intencyjnego zgodnie przy tym ustaliły, iż zawarcie umowy regulującej zasady realizacji w w/w inwestycji, w tym rozliczeń pomiędzy stronami nastąpi najpóźniej do dnia 31.10.2016 roku, natomiast wydanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty” sp. z o.o. nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 44b wraz z niezbędną posiadaną dokumentacją na rzecz VIART sp. z o.o. celem realizacji I etapu inwestycji nastąpi najpóźniej do dnia 15.10.2016 roku, przy czym Strony dopuszczają możliwość przeniesienia praw i obowiązków na rzecz innego podmiotu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).