Home    Raport Bieżący nr 30/2014
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 lutego 2014 roku Emitent zawarł ze spółką RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Irish Town, Gibraltar (Restata) umowę przeniesienia w celu zwolnienia z długu (datio in solutum).

Restata jako dłużnik Emitenta, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 25/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku), celem zwolnienia się z istniejącego zobowiązania przeniosła na Emitenta prawo użytkowania wieczystego (do dnia 5 grudnia 2089 roku) nieruchomości położonej w Bełchatowie o powierzchni 01 hektara 1655 metrów kwadratowych wraz z własnością posadowionego na tej nieruchomości budynku o powierzchni użytkowej ok. 4.800 m2 oraz urządzeń i infrastruktury technicznej. Tym samym Strony zgodnie stwierdziły, że wierzytelność w całości (to jest w kwocie 10.000.000,00 zł

[słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100]) wygasła.

Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.