Home    Raport Bieżący nr 31/2014
   Temat:
Wybór biegłego Rewidenta

Zarząd Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 21 marca 2014 roku.) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki – firmę spółki PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034774, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Przedmiotem badania będzie badanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki INTAKUS S.A. sporządzonego wg stanu na 31.12.2013 roku zgodnie z PSR, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. sporządzonego wg stanu na 31.12.2013 roku zgodnie z  MSR/MSSF, a także przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2014.

Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 6 u pkt II 7) Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, zatwierdzając zgodnie z art. 17 § 2. KSH umowę podpisaną przez zarząd dnia 31 stycznia 2014 roku. Spółka korzystała z usług PKF Consult (wówczas pod nazwą PKF Audyt sp. z o.o.), w latach ubiegłych, w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).