Home    Raport Bieżący nr 29/2014
   Temat:
Nieprzeprowadzenie subskrypcji prywatnej akcji serii J

Zarząd spółki Intakus S.A. (dalej “Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego numer 18/2014 z 20 lutego 2014 roku niniejszym przekazuje informację na temat prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J (“Akcje”) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje mogły zostać zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego i zostać objęte w całości przez oznaczonych adresatów. Subskrypcja Akcji mogła nastąpić na podstawie uchwały numer 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki, o czym Zarząd informował raportem bieżącym numer 18/2014 z 20 lutego 2014 roku.

Spółka niniejszym informuje, iż wobec upływu siedmiodniowego terminu do złożenia ofert objęcia akcji serii J przewidzianego w § 3. ust. 5 w/w uchwały, brak jest możliwości przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji na tej podstawie.

W związku z powyższym Spółka informuje, iż subskrypcja akcji serii J nie zostanie przeprowadzona.