Home    Raport Bieżący nr 30/2012
   Temat:
Odstąpienie przez inwestora od znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 7 maja 2012 roku Emitent otrzymał od spółkiGANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SUDETY S.K.A., jako inwestora, pismo informujące o odstąpieniu przez GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SUDETY S.K.A. z dniem 7 maja 2012 roku od zawartej w dniu 22 grudnia 2010 roku umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa. Umowa została rozwiązana z dniem 7 maja 2012 roku. Przedmiotem wyżej opisanej umowy była realizacja przez Emitenta, jako wykonawcę, inwestycji w miejscowości Polanica Zdrój polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych oznaczonych numerami A, B, C, F, G, H z wbudowanymi lokalami usługowymi i garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu z wyłączeniem instalacji zewnętrznych, wraz z przyłączami do sieci miejskich oraz zjazdami na drogi publiczne. Przyczyną odstąpienia podawaną wyłącznie przez GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SUDETY S.K.A. od wyżej opisanej umowy jest znaczne opóźnienie Emitenta w wykonaniu robót budowlanych, uzasadniające przypuszczenie o niemożliwości wykonania prac w umówionym terminie oraz bezskuteczny upływ wyznaczonej pismem z dnia 27 kwietnia 2012 roku daty 4 maja 2012 roku, jako ostatecznego terminu na wznowienie przez Emitenta robót budowlanych w całym realizowanym umową zakresie. Emitent z tytułu wykonania umowy otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10.596.133,33 złotych netto. Do zapłaty na rzecz Emitenta pozostaje wymagalna kwota 340.018,43 złotych. Fakt wypowiedzenia umowy przez inwestora przy częściowym wykonaniu prac budowlanych przez Emitenta wpływa bezpośrednio na ograniczenie przychodów z tytułu rozwiązanej umowy o kwotę w wysokości 15.080.227,24 złotych netto. Ewentualnym skutkiem finansowym odstąpienia od umowy, jest możliwość dochodzenia od Emitenta zapłaty kary umownej w wysokości 1.300.818,95 złotych. Informacje na temat zawarcia znaczącej umowy Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 25/2010.