Home    Raport Bieżący nr 29/2012
   Temat:
Wygaśnięcie warunkowego porozumienia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie połączenia Emitenta z innym podmiotem– informacja poufna

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w związku z tym, że Emitent nie zawarł aneksu do warunkowego porozumienia pomiędzy Emitentem a spółką Budopol – Wrocław S.A. z dnia 20 marca 2012 roku, którego celem było ustalenie warunków restrukturyzacji zadłużenia Emitenta, rodzaju i terminu wniesienia przez Budopol – Wrocław S.A. aktywów do restrukturyzacji zadłużenia Emitenta oraz warunków połączenia obu spółek, wyżej wskazane porozumienie wygasło. O zawarciu warunkowego porozumienia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie połączenia Emitenta z innym podmiotem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 21 marca 2012 roku. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wygaśnięcie warunkowego porozumienia w sprawie połączenia Emitenta z innym podmiotem może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.