Home    Raport Bieżący nr 31/2012
   Temat:
Wypowiedzenie znaczącej umowy kredytowej przez neoBANK.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 8 maja 2012 roku Emitent otrzymał od Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu (dalej „neoBANK”), wypowiedzenie znaczącej umowy kredytu gospodarczego inwestycyjnego o numerze 5062537/2, zawartej w dniu 30 stycznia 2012 roku pomiędzy neoBANK a Emitentem na kwotę 5.318.000,00 złotych. Umowa kredytu gospodarczego ulegnie rozwiązaniu z upływem 7 dni od dnia doręczenia Emitentowi wypowiedzenia umowy, tj. z dniem 15 maja 2012 roku. Przedmiotem umowy kredytu gospodarczego było udzielenie Emitentowi kredytu gospodarczego inwestycyjnego przeznaczonego na refinansowanie poniesionych nakładów oraz finansowanie dalszego prowadzenia przedsięwzięcia, polegającego na realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego segment „D” w Jeleniej Górze, przy ul. Jana Kiepury, a także na pokrycie prowizji bankowej i kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu. Przyczyną wypowiedzenia wyżej opisanej umowy podawaną wyłącznie przez neoBANK jest pogorszenie zdolności kredytowej Emitenta i zagrożenie upadłością. Skutkiem finansowym wypowiedzenia umowy jest wezwanie Emitenta do zapłaty na rzecz neoBANK w terminie wypowiedzenia należności wynikających z umowy kredytu wraz z należnymi odsetkami, które to należności na dzień 4 maja 2012 roku wynoszą 514.519,06 złotych. Informację na temat zawarcia znaczącej umowy Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 4/2012.