Home    Raport Bieżący nr 29/2011
   Temat:
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 2 sierpnia 2011 r. Emitent zawarł z Bogdanem Ludkowskim umowę sprzedaży udziałów, na mocy której Emitent sprzedał 84 udziały posiadane w spółce INTAKT sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach, o wartości nominalnej 600,00 złotych każdy, o łącznej wartości 50.400,00 złotych.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż, sprzedaż udziałów w spółce zależnej od Emitenta może wpłynąć w istotny sposób na wartość instrumentów finansowych (akcji) Emitenta.