Home    Raport bieżący nr 28/2016
   Temat:
zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stanowiącej etap realizacji inwestycji

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Spółka zależna od Emitenta – Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka) w dniu 20.09.2016 roku zawarła umowę z biurem projektowym ZYXAK Architektura z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku o funkcji biurowo-mieszkalno-użytkowej typu Aparthotel o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej według wstępnych szacunków około 42.000m2 wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wydawniczej 15 o łącznej powierzchni gruntu 1,06 ha i obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 10/19, 10/20, o której nieprawomocnym przybiciu własności na rzecz Spółki Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2016.

Zgodnie z treścią umowy, opracowanie powyższej dokumentacji winno nastąpić w terminie do 6 m-cy od dnia przekazania przez Zamawiającego kompletu posiadanej dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy wraz z ostatecznymi wytycznymi dla w/w inwestycji. Strony zastrzegły jednocześnie możliwość przedłużenia terminu opracowania w/w dokumentacji w przypadku zaistnienia uwarunkowań, które mogą wpłynąć sposób lub zakres realizacji przedmiotu tej umowy.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie powyższej umowy stanowi jeden z pierwszych etapów w procesie realizacji inwestycji, jaką Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zamierza zrealizować na ww. nieruchomości w ramach ewentualnie utworzonej w tym celu Spółki celowej i obejmującej budowę budynku biurowo – usługowego oraz Aparthotelu (apartamentów hotelowych przeznaczonych do sprzedaży wraz z możliwością ich zwrotnego przekazania do zarządzania przez CFI Hotels Group).

Postawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).