Home    Raport Bieżący nr 30/2013
   Temat:
Podpisanie umowy przystąpienia do długu przez spółkę powiązaną Emitenta

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”) niniejszym informuje, że jej spółka zależna Towarzystwo Budownictwa Społecznego “Nasze Kąty” sp. z o.o. (dalej jako “Spółka Zależna” podpisała miedzy Spółka a Spółka Zależną umowę przystąpienia do długu wynikającego z udzielonych Spółce przez Inwestorów (o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 63/2013 z dnia 21 listopada 2012 roku) umów pożyczek.
Wskazane wyżej umowy pożyczki zostały podpisane przez z inwestorami dnia 29 marca 2013 roku i każda z niż opiewała do kwoty 700.000,00 (słownie: siedmiuset tysięcy złotych 00/100), w związku z powyższym Spółka Zależna, poprzez przystąpienie do długu zabezpieczyła łącznie kwotę 1.400.000,00 wraz z odsetkami ustalonymi na kwotę 4% w skali roku liczonymi od dnia zaksięgowania wpłaty każdej z trans pożyczki.
W związku z podpisana umową, Spółka Zależna stała się solidarnie zobowiązana za spłatę wierzytelności wynikających z wyżej wskazanych umów, bez określenia terminu obowiązywania poręczenia.
Spółka Zależna zobowiązała się również do ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności poprzez :
– ustanowieniu hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach, prawach użytkowania wieczystego oraz udziałach w nieruchomościach i prawach użytkowania wieczystego do maksymalnej sumy zabezpieczenia wynoszącej 850.000,00 zł (słownie osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz spółki Naruwe Limited z siedziba w Nikozji, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce do kwoty 700.000,00 zł wraz z odsetkami 4% w skali roku liczonymi od dnia zaksięgowania wpłaty każdej z trans pożyczki.
– ustanowieniu hipoteki umownej łącznej na nieruchomościach, prawach użytkowania wieczystego oraz udziałach w nieruchomościach i prawach użytkowania wieczystego do maksymalnej sumy zabezpieczenia wynoszącej 850.000,00 zł (słownie osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz spółki Phimage Limited z siedziba w Nikozji, celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej Spółce do kwoty 700.000,00 zł wraz z odsetkami 4% w skali roku liczonymi od dnia zaksięgowania wpłaty każdej z trans pożyczki. Hipoteki te mają równe pierwszeństwo.
W przypadku spłaty pożyczek bądź zaspokojenia się Inwestorów z nieruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia, Spółka Zależna może żądać od Spółki zwrotu poniesionych kosztów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na kwotę pożyczki wobec faktu, iż przekracza ona 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”).