Home    Raport Bieżący nr 28/2012
   Temat:
Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2012 roku powziął informację o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2012 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu. Na mocy wyżej wskazanego postanowienia ustanowiono zarząd własny Emitenta sprawowany co do całości majątku oraz wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i nadzorcę sądowego w osobie Andrzeja Szczerbińskiego. Sąd upadłościowy postanowił wezwać wierzycieli Emitenta do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 2 miesięcy od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Emitenta oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Emitenta, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 2 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Do głównych elementów propozycji układowych należą:
1. umorzenie odsetek od wierzytelności objętych układem, za okres od dnia ogłoszenia upadłości,
2. uznane wierzytelności, w stosunku do wierzycieli posiadających wierzytelności łącznie z odsetkami do dnia ogłoszenia upadłości w wysokości do 5.000,00 złotych zostaną zaspokojone w całości w terminie do ostatniego dnia pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
3. uznane wierzytelności wobec wierzycieli posiadających wierzytelności łącznie z odsetkami liczonymi do dnia ogłoszenia upadłości, w wysokości przewyższającej kwotę 5.000,00 złotych zostaną umorzone w 35%,
4. wierzytelności, o których mowa w punkcie 3, po ich redukcji o 35% zostaną spłacone w równych 10 ratach kwartalnych przez okres 30 miesięcy, przy czym pierwsza rata będzie płatna w terminie do ostatniego dnia drugiego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenia układu,
5. bieżące należności będą przez Emitenta realizowane terminowo.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta uprawomocni się w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.