Home    Raport bieżący nr 27/2016
   Temat:
Udzielenie przybicia prawa użytkowania wieczystego Spółce zależnej od Emitenta

Zarząd spółki CFI Holding S.A. (zwana dalej Emitentem) informuje, że w dniu 20 września 2016 roku powziął wiadomość od spółki zależnej – Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (zwana dalej Spółką), że Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi udzielił przybycia na rzecz spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wydawniczej 15 o łącznej powierzchni 1,06 Ha, na którą składają się działki o numerach 10/20, 10/19 za cenę w wysokości 2.032.000,00 złotych.

Działki tworzą obszar o nieregularnym kształcie wieloboku z dostępem do drogi publicznej od strony południowej, tj. ulicy Wydawniczej. Teren działek częściowo utwardzony płytami betonowymi. Działki 10/18, 10/20 bezpośrednio przylegają do siebie tworząc zwarty obszar z dostępem od ulicy Wydawniczej z jednej strony – od strony działki 10/20. Działki mają dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej oraz ciepłowniczej od ulicy Wydawniczej.

Zgodnie z uprzednią dokumentacją w zakresie zagospodarowania przestrzennego, działki znajdują się na terenach UH, czyli terenach usług handlu wielkopowierzchniowego obejmującego istniejące obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyższej 2.000 m2, przy czym dopuszczano możliwość ich przekształcenia i wzbogacenia celem tworzenia wielofunkcyjnych centrów usługowych o zasięgu dzielnicowym.

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 kwietnia 2008 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków o funkcji biurowo-usługowo-handlowej z parkingiem i infrastrukturą techniczną oraz możliwością wzniesienia nowych obiektów o wysokości do 45 m (około 13 kondygnacji naziemnych) oraz możliwością zabudowy terenu przy ulicy Wydawniczej 15 w zakresie 70% powierzchni działek . W decyzji wskazano rodzaj zabudowy jako zabudowę usługową z wiodącą funkcją biurową.

Nieruchomość nie jest objęta obszarem rewitalizacji.

Spółka zależna od Emitenta uzyskała sądowe przybicie powyższego prawa użytkowania wieczystego a uczestnictwo Spółki w licytacji sądowej miało na celu rozpoczęcie prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego o charakterze usługowo-biurowo-mieszkalnym, zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy dla powyższej nieruchomości.