Home    Raport Bieżący nr 27/2013
   Temat:
Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione przez emitenta – podpisanie listów intencyjnych

Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 63/2013 z dnia 21 listopada 2012 roku. Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 listopada 2012 roku, skorygowane raportem z dnia 5 grudnia 2012 roku, później termin publikacji był przesuwany w dniu 14 marca 2013 roku, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 14 marca 2013 roku.

 

 

Informacje, których przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione, brzmia następująco:

 

Informacja z dnia 21 listopada 2012 roku:

 

„Zarząd Intakus S.A w upadłości układowej (dalej: “Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: “Ustawa”), a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w związku z prowadzonymi negocjacjami dotyczącymi podpisania listów intencyjnych w celu ustalenia zasad i warunków restrukturyzacji Spółki z udziałem Inwestorów oraz przeprowadzenia due dilligence ze spółkami NARUWE Limited, z siedzibą w Afroditis,25,Office 204, 1060 Nicosia, Cyprus oraz Phimage Limited z siedzibą Agias Elenis&Arch. Makariou III, Galaxias Building, II floor, 1060 Nicosia,Cyprus.

W ocenie Emitnta podanie informacji o stronach negocjacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. Potencjalni Inwestorzy wyrazili wolę pozostania anonimowymi do czasu podjęcia ewentualnej decyzji o przystąpieniu do inwestycji. W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Ponadto Emitent informuje, że podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej w rozumieniu § 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Przekazanie pełnej informacji dotyczącej zawarcia znaczącej umowy nastąpi najpóźniej do dnia 30 marca 2012 roku, tj. do obecnie zakładanego terminu zakończenia ww. negocjacji.””

 

Informacja z dnia 5 grudnia 2012:

 

„Zarząd Spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej (Spółka), informuje niniejszym – w nawiązaniu do treści zawiadomienia 1/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku o opóźnieniu przekazania do publicznej informacji poufnej, iż w związku z zamieszczona w nim pomyłką, koryguje jego treść w zakresie przewidywanej daty przekazania informacji do publicznej wiadomości. Prawidłową datą jaka winna znaleźć się w zawiadomieniu w miejsce zamieszczonej daty „30 marca 2012” roku to „30 marca 2013 roku”.”

 

Informacja z dnia 14 marca 2013 roku:

 

„Zarząd Intakus S.A w upadłości układowej (dalej jako: “Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do zawiadomienia 1/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej, skorygowanego dnia 5 grudnia 2012 roku, działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o przesunięciu terminu wykonania obowiązku, o dodatkowy okres 6 miesięcy do dnia 30 września 2013 roku, tj. do obecnie zakładanego terminu zakończenia ww. negocjacji z wierzycielami. Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku wcześniejszego głosowania nad układem w ramach trwającego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, informacja zostanie ujawniona w terminie wcześniejszym.

W ocenie Spółki podanie informacji o stronach negocjacji w dalszym ciągu mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, gdyż mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Ponadto Emitent informuje, że w dalszym ciągu podejmuje wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej w rozumieniu § 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.”

 

Decyzja o publikacji raportu w dniu dzisiejszym została podjęta w związku z zaplanowanym na dzień jutrzejszy zgromadzeniem wierzycieli Spółki na którym głosowane będą propozycje układowe, a także brzmieniem art. 284 prawa upadłościowego i naprawczego obligującym do przekazania informacji o podmiotach zabezpieczających wykonanie układu.