Home    Raport Bieżący nr 26/2013
   Temat:
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych Intakus S.A. w upadłości układowej (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2012 rok

Wypełniając obowiązek wynikający z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 r. poz. 259) Zarząd Intakus S.A. w upadłości układowej (dalej Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2012 rok, ustalony na 29 kwietnia 2013 roku (wskazany w raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku), uległ zmianie. Nowym terminem opublikowania jednostkowego i skonsolidowanego raportu finansowego Spółki za 2012 roku będzie dzień 30 kwietnia 2013 roku.