Home    Raport bieżący nr 26/2016
   Temat:
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 8 września 2016 roku, Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka), spółka zależna od Emitenta, zawarła ze Spółką Viart Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowę o wspólnej inwestycji deweloperskiej, na podstawie której, Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w zamian za 50 % udziałów w przychodach, zobowiązała się do udziału w sfinansowaniu inwestycji o nazwie Apartamenty Mackiewicza, obejmującej budowę budynku Apartamenty Mackiewicza na nieruchomości przy ul. Mackiewicza 3 i 5 w Łodzi, zawierającego 80 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 30 do 90 m2 i łącznej powierzchni mieszkalnej PUM 5128 m2 wraz z 85 miejscami parkingowymi, z czego 81 będzie zlokalizowanych w garażu podziemnym.

Zaangażowanie finansowe Spółki Central Fund of Immovables Sp. z o.o. w przedmiotowe przedsięwzięcie, ma wynieść połowę łącznej wartości inwestycji szacowanej na kwotę 21.000.000,00 zł netto, w kwocie nie większej jednak niż 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów, pięćset tysięcy złotych) netto.

Zakończenie inwestycji planowane jest na drugi kwartał 2017 roku, natomiast szacunkowa wartość sprzedaży mieszkań, w ocenie Zarządu Spółki Viart Sp.z o.o. zweryfikowana przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o., winna sięgnąć kwoty ok. 30-31 milionów złotych netto, z czego jak wyżej wskazano 50 % przypadnie Central Fund of Immovables Sp. z o.o., co z kolei winno przełożyć się na wyniki finansowe tej spółki, a tym samym wyniki całej Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Przedmiotowa inwestycja jest i będzie nadal finansowana ze środków własnych Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Zawarcie opisanej umowy, jest według planów i założeń Spółki zależnej od Emitenta rozpoczęciem długofalowej współpracy pomiędzy Central Fund of Immovables Sp. z o.o. ze Spółką Viart Sp. z o.o. przy realizacji zarówno powyższego, jak i innych przyszłych projektów deweloperskich, a co za tym idzie, podjęciem przez Central Fund of Immovables Sp. z o.o. kolejnego profilu działalności na rynku deweloperskim i mieszkań na wynajem, który Zarząd spółki zależnej od Emitenta uznaje za obiecujący i z którym wiąże dalszy rozwój Spółki.

Postawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).