Home    Raport bieżący nr 26/2016 kor
   Temat:
Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent) w uzupełnieniu informacji zawartych w treści raportu bieżącego nr 26/2016 roku opublikowanego w dniu 9 września 2016 roku informuje, że Spółka Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka), spółka zależna od Emitenta na dzień zawarcia umowy o wspólnej inwestycji deweloperskiej ze Spółką Viart Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przekazała na realizację opisanej w treści raportu inwestycji deweloperskiej środki finansowe w kwocie 4.686.062,15 zł (słownie: cztery miliony, sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy, sześćdziesiąt dwa złote, 15/100).

Natomiast na dzień publikacji niniejszego komunikatu tj. 12 września 2016 roku, łączne zaangażowanie Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w przedmiotową inwestycję opiewa na kwotę 5.096.062,15 zł (słownie: pięć milionów, dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, sześćdziesiąt dwa złote, 15/100).

Postawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).