Home    Raport bieżący nr 25/2016
   Temat:
Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej od Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 września 2016 roku na podstawie wydruku z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta pobranego ze strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu, powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.09.2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zależnej od Emitenta z kwoty 185.561.500.00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów, pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy, pięćset złotych), do kwoty 198.849.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów, osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), czyli o kwotę 13.287.500,00 (trzynaście milionów, dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy, pięćset złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta nastąpiło na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki poprzez utworzenie 26.575 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 13.287.500,00 (trzynaście milionów, dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy, pięćset złotych). Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęła spółka CFI Holding S.A., pokrywając je w całości wkładem pieniężnym. W związku z dokonaną rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent posiada w Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 397.698 udziały o łącznej wartości nominalnej 198.849.000,00 zł.

Przed podniesieniem kapitału zakładowego w Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o kwotę 13.287.500,00 zł, CFI Holding S.A. pozostawała jedynym udziałowcem tej Spółki i po dokonanym podwyższeniu stosunek ten nie ulega zmianie, albowiem Emitent w dalszym ciągu posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej w wysokości 198.849.000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż łączna kwota podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce zależnej od Emitenta przekracza 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za ostatnie cztery kwartały obrotowe, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. uznaje przedmiotową czynność za znaczącą.

Postawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.