Home    Raport Bieżący nr 26/2011
   Temat:
Podpisanie listu intencyjnego.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 11 lipca 2011 r. Emitent podpisał ze spółką GANT PMR sp. z o.o. Kamieńskiego S.K.A. list intencyjny, którego przedmiotem jest współpraca stron przy realizacji projektów deweloperskich Grupy GANT. Na mocy listu intencyjnego spółka GANT PMR sp. z o.o. Kamieńskiego S.K.A. oświadczyła, iż w okresie od listopada 2011 roku do października 2013 roku we Wrocławiu planuje realizację inwestycji budowlanej polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 27 000m². Planowana inwestycja realizowana będzie za pośrednictwem spółki celowej wchodzącej w skład Grupy GANT. Emitent zobowiązał się, iż niezwłocznie po uzyskaniu od GANT PMR sp. z o.o. Kamieńskiego S.K.A. informacji o zakończeniu przygotowywania realizacji inwestycji podejmie negocjacje ze spółką realizującą inwestycję celem zawarcia umowy o powierzenie Emitentowi generalnego wykonawstwa inwestycji.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż podpisanie oraz realizacja listu intencyjnego może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.