Home    Raport Bieżący nr 25/2011
   Temat:
Rozwiązanie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2011 roku, w drodze aneksu nr 6, INTAKUS S.A. rozwiązał ze spółką zależną AML sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako zamawiającym, zawartą w dniu 9 kwietnia 2008 roku umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa 26 segmentów mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami podziemnymi i 2 segmentów mieszkalno – usługowych w zabudowie bliźniaczej w Mędłowie koło Wrocławia. Przyczyną rozwiązania umowy jest nieuzyskanie finansowania projektu przez zamawiającego. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a strony odstąpiły od naliczania jakichkolwiek kar w związku z rozwiązaniem umowy. Umowa została rozwiązana przy zaawansowaniu finansowym wynoszącym 8.595.953,36 złotych netto.