Home    Raport Bieżący nr 27/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 14 lipca 2011 roku, Emitent zawarł ze spółką zależną AML sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako zamawiającym, umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest dokończenie budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami podziemnymi wchodzących w skład ETAPU I inwestycji w Mędłowie koło Wrocławia oraz budowa oczyszczalni ścieków obsługującej osiem budynków mieszkalnych w inwestycji. Wynagrodzenie ryczałtowe Emitenta wynosi 6.300.000,00 złotych netto. Strony zgodnie postanowiły, iż przed rozpoczęciem robót Zamawiający udzieli Emitentowi gwarancji regulowania należności z tytułu umowy w formie gwarancji bankowej lub cesji wierzytelności z kredytu bankowego uzyskanego przez Zamawiającego na realizację inwestycji. Termin zakończenia realizacji inwestycji jest zróżnicowany dla poszczególnych budynków i został określony do 31 grudnia 2011 roku dla budynków numer III i IV oraz do 30 kwietnia 2012 roku dla budynków numer II i V oraz dla oczyszczalni ścieków.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.