Home    Raport Bieżący nr 25/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (zwaną dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BL8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, stanowiącej podmiot zależny od Emitenta, podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki o kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, uprzywilejowanych w zakresie prawa do dywidendy w ten sposób, że przysługiwać im będzie wypłata dywidendy w wysokości wynoszącej 140% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom nieuprzywilejowanym w zakresie prawa do dywidendy, o łącznej wartości 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych zero groszy) każda, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego, które zostaną objęte przez Emitenta. Objęcie nowo wyemitowanych akcji Spółki BL8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przez Emitenta, nastąpi do dnia 20 sierpnia 2015 roku.
Przedmiotowa uchwała, jest wykonaniem zawartej przez Emitenta ze Spółką zależną od Emitenta tj. Spółką BL8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w dniu 15 maja 2015 roku umowy, zmierzającej do ostatecznego sformalizowania i realizacji uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2013 roku, w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 55 (1) kodeksu cywilnego w postaci wyodrębnionego organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespołu składników materialnych i niematerialnych, o szacowanej wartości rynkowej 5.168.551,47 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy) na rzecz spółki BL8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, oraz zawartej w związku z jej realizacją umowy, o których to Emitent informował raportem 76/2013 z 31 grudnia 2013 roku oraz raportem 1/2014 z 16 stycznia 2014 roku.
Celem wskazanej uchwały i umowy, jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez jej prowadzenie poprzez podmiot zależny od Emitenta, a poprzez to, zwiększenie bezpieczeństwa działalności i ograniczenie ewentualnych ryzyk z nią związanych dla Emitenta.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.