Home    Raport Bieżący nr 26/2015
   Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. na dzień 27 czerwca 2015 roku.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CFI HOLDING S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2015 roku, na godz. 9:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Wróblewskiego w Łodzi, przy ulicy Sienkiewicza 33/1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał i ich załączników, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2015 roku.

 

ogłoszenie o NWZ wraz z projektami uchwał