Home    Raport Bieżący nr 24/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż powziął informacje, że spółka zależna od Emitenta tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemikolor S.A. z siedzibą w Łodzi w dniu 29 kwietnia 2015 roku zawarła z SGB – Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu oraz Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Łodzi, aneks do umowy o kredyt obrotowy konsorcjalny zawartej przez Spółkę zależną od Emitenta w dniu 28 maja 2013 roku, na podstawie której, udzielono Spółce zależnej od Emitenta kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) na okres od dnia 28 maja 2013 roku, do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

 

W związku z zawarciem przedmiotowego aneksu wydłużony został okres kredytowania kredytu obrotowego konsorcjalnego w kwocie 2.754.000,00 (słownie: dwa miliony, siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z dnia 30 kwietnia 2015 roku do dnia 29 kwietnia 2016 roku. Kredyt został oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej (WIBOR 3M) i stałej marży Banku.

 

Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: hipoteka umowna do kwoty 2.999.250,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset, dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, dwieście pięćdziesiąt złotych na rzecz SGB – Bank S.A. oraz hipoteka umowna do kwoty 1.500.750,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustanowiona na nieruchomości w Łodzi, dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,  pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym kredytobiorcy prowadzonym w SGB Bank S.A. I Oddział w Łodzi, zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony, pięćset tysięcy złotych), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów, cesja wierzytelności z umów najmu nieruchomości.

 

Przeznaczenie kredytu to finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz na spłatę kredytów obrotowych w innych bankach

 

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.