Home    Raport Bieżący nr 25/2014
   Temat:
Rozwiązanie znaczącej umowy

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2014 z 17 stycznia 2014 roku informuje, że w dniu 22 lutego 2014 roku przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z dnia 16 stycznia 2014 roku zawarta miedzy Emitentem i spółką RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Irish Town, Gibraltar (Sprzedawca)  jako sprzedawcą została na wniosek Sprzedawcy rozwiązana za porozumieniem stron.

Sprzedawca zobowiązał się do zwrotu zapłaconej zaliczki w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do 26 kwietnia 2014 roku.

Wartość umowy przekraczała 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Intakus S.A. za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, tym samym spełniała przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.