Home    Raport Bieżący nr 26/2014
   Temat:
Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Intakus S.A. (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 lutego 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 17 lutego 2013 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z układem przyjętym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 3 czerwca 2013 roku oraz postanowieniem Sadu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2013 roku zatwierdzającym układ w postępowaniu upadłościowym, a także złożonym na ich podstawie oświadczeniu zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2014 roku o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

 

Statut został zmieniony w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.121.295,77 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 77/100) i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– 237.810.084 (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemdziesiąt cztery)akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F237.810.084;

– 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268.”

 

otrzymał brzmienie:

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.189.837,42 zł (słownie: szesnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 42/100) i dzieli się na:

– 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

– 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;

– 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;

– 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;

– 244.664.249 (dwieście czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F244.664.249;

– 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;

– 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268.”

 

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż na podstawie tego samego postanowienia Sądu Rejonowego we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła rejestracja akcji serii E o których Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 3/2014 z 17 stycznia 2014 roku. Zgodnie z podaną wówczas informacją, a także biorąc pod uwagę rejestrację 6.854.165 sztuk nowych akcji serii F kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 26.326.337,42 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 42/100) i dzieli się na 2.632.633.742 (dwa miliardy sześćset trzydzieści dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa) sztuk akcji, uprawniających do 2.632.633.742 (dwa miliardy sześćset trzydzieści dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Akcje serii F powstałe na mocy przyjętego w postępowaniu upadłościowym Spółki układu oraz akcje serii E będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 9) oraz § 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.