Home    Raport Bieżący nr 24/2014
   Temat:
Otrzymanie pozwu o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, “Spółka”, “Pozwana”) działając na podstawie § 38. ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku do Spółki wpłynął pozew Piotra Ludkowskiego (“Powód”) będącego akcjonariuszem Spółki, w którym wnosi o uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Intakus S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ocenie Zarządu Spółki brak jest podstaw do uwzględnienia żądań pozwu. Spółka będzie wnosiła o oddalenie powództwa.