Home    Raport Bieżący nr 24/2011
   Temat:
Rozwiązanie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2011 roku, w drodze aneksu nr 5, INTAKUS S.A. rozwiązał z osobą fizyczną jako inwestorem, zawartą w dniu 26 listopada 2007 roku umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa budynku mieszkalnego w zespole parkowym w Magnicach koło Wrocławia. Przyczyną rozwiązania umowy jest zmiana koncepcji realizacji inwestycji przez inwestora. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, a strony odstąpiły od naliczania jakichkolwiek kar w związku z rozwiązaniem umowy. Umowa została rozwiązana przy zaawansowaniu finansowym wynoszącym 5.811.375,94 złotych netto.