Home    Raport Bieżący nr 25/2010
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 22 grudnia 2010 roku zawarł ze spółką GANT PM Sp. z o.o. Sudety s.k.a. z siedzibą we Wrocławiu jako Inwestorem umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Emitenta w miejscowości Polanica Zdrój inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych oznaczonych numerami A, B, C, F, G, H z wbudowanymi lokalami usługowymi i garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu z wyłączeniem instalacji zewnętrznych wraz z przyłączami do sieci miejskich oraz zjazdami na drogi publiczne. Wynagrodzenie ryczałtowe Emitenta wynosi 26.016.379,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie. Termin zakończenia realizacji inwestycji jest zróżnicowany dla poszczególnych budynków i został określony na 14 miesięcy od daty doręczenia przez Inwestora projektu budowlanego w części dotyczącej wykonania obiektów kubaturowych. Strony zastrzegły w umowie karę umowną w maksymalnej wysokości 1.300.818,95 złotych w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z powodu okoliczności zawinionych przez drugą stronę. Zgodnie z umową zapłata kar umownych w niej określonych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.