Home    Raport Bieżący nr 1/2011
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2011 roku zawarto z Henrykiem Jaskólskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany Henryk Jaskólski, z siedzibą w Świdnicy, jako Wykonawcą umowę o roboty budowlane. Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę w miejscowości Polanica Zdrój budowy budynku wielorodzinnego oznaczonego symbolem B z wbudowanymi lokalami usługowymi. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi 4.656.057,00 złotych netto i może ulec zmianie jedynie w przypadkach przewidzianych w umowie. Zakończenia realizacji przedmiotu umowy zostało ustalone w terminie do dnia 30 listopada 2011 roku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania Umowy za znaczącą wynika z faktu, że jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.