Home    Raport Bieżący nr 24/2010
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 22 listopada 2010 roku spółka zależna pod firmą INTAKT sp. z o.o. zawarła z Województwem Dolnośląskim umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany przez spółkę zależną dotyczy modernizacji i rozbudowy Parku Przemysłowego INTAKUS w Łagiewnikach i obejmie budowę 23 budynków, w tym 9 biurowych i 14 produkcyjnych, modernizację dwóch istniejących hal produkcyjnych i rozbudowę niezbędnej infrastruktury. Na mocy umowy spółka zależna otrzyma dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną w kwocie nieprzekraczającej 17.445.516,38 złotych i stanowiącej nie więcej niż 44,99 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Środki pieniężne uruchomione zostaną po spełnieniu warunków szczegółowo określonych w Umowie, w formie refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu w wysokości nie większej niż 14.828.688,92 złotych oraz współfinansowanie projektu w wysokości nie większej niż 2.616.827,46 złotych. Zgodnie z Umową spółka zależna zobowiązana jest do wniesienia w zakresie wydatków kwalifikowalnych, wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 21.330.914,78 złotych. Zgodnie z harmonogramem realizacji zakończenie projektu ma nastąpić do dnia 15 grudnia 2012 roku. Zgodnie z Umową spółka zależna podejmie czynności celem ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Województwa Dolnośląskiego w postaci weksla in blanco oraz hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.