Home    Raport Bieżący nr 24/2012
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Panią Marzannę Adamską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pani Marzanna Adamska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1994-1995 pracowała w spółce konsultingowej “Adin” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1995-1996 zajmowała stanowisko specjalisty ds. analiz ekonomicznych w Banku Cukrownictwa “Cukrobank” S.A. Od 1997 r. zatrudniona jest w spółce “Budopol-Wrocław” S.A. kolejno na stanowiskach: samodzielny specjalista ds. analiz ekonomicznych, kierownik Działu Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, a od czerwca 2003 r. pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego. Od dnia 21 czerwca 2006 r. Pani Marzanna Adamska pełni funkcję Członka Zarządu w spółce “Budopol-Wrocław” S.A. Pani Marzanna Adamska, poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu w spółce “Budopol-Wrocław” S.A., nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Poza wskazaną w zdaniu poprzedzającym działalnością wykonywaną poza przedsiębiorstwem Emitenta, Pani Marzanna Adamska nie uczestniczy w jakiejkolwiek spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pani Marzanna Adamska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.