Home    Raport Bieżący nr 25/2012
   Temat:
Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA INTAKUS S.A. w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 kwietnia 2012 r. i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
1. Marek Boryczka, posiadający 10.047.002 głosy, które stanowiły 37,51% udziału w głosach na NWZA oraz 32,94% w ogólnej liczbie głosów.
2. Iwona Kubicz – Ludkowska, posiadająca 9.215.493 głosy, które stanowiły 34,41% udziału w głosach na NWZA oraz 30,21% w ogólnej liczbie głosów.
3. GANT PM sp. z o.o. 7 S.K.A., posiadająca 2.640.000 głosów, które stanowiły 9,86% udziału w głosach na NWZA oraz 8,66% w ogólnej liczbie głosów.
4. Piotr Ludkowski, posiadający 2.380.000 głosów, które stanowiły 8,89% udziału w głosach na NWZA oraz 7,80% w ogólnej liczbie głosów.
5. GANT DEVELOPMENT S.A. posiadająca 1.900.000 głosów, które stanowiły 7,09% w głosach na NWZA oraz 6,22% w ogólnej liczbie głosów.