Home    Raport Bieżący nr 23/2012
   Temat:
Powołanie osoby nadzorującej.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Pana Izydora Zawadzkiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Izydor Zawadzki jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania. W latach 1991-1993 zajmował stanowisko Dyrektora Oddziału Polbita sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W latach 1993-1997 zatrudniony był w Gillette Poland S.A. na stanowisku Regional Sales Manager. W latach 1998-1999 zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Handlowego oraz pełnił funkcję Członka Zarządu w Fabryce Dywanów Kowary S.A. W latach 1999-2004 Pan Izydor Zawadzki pełnił funkcję Dyrektora Handlowego i Prezesa Zarządu w Classic Soft Drink sp. z o.o, a w latach 2005-2007 Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu i Prezesa Zarządu w Dolnośląskich Zakładach Graficznych Unipap sp. z o.o. Od dnia 7 kwietnia 2009 roku Pan Izydor Zawadzki pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Inteko sp. z o.o. Od dnia 23 listopada 2011 roku Pan Izydor Zawadzki pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Pod Wisznią sp. z o.o. Od października 2007 roku zatrudniony jest u Emitenta na stanowisku Dyrektora.
Pan Izydor Zawadzki pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Pod Wisznią sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest działalność deweloperska, niemniej jednak spółka ta nie prowadzi na dzień powołania Pana Izydora Zawadzkiego na Członka Rady Nadzorczej działalności gospodarczej. Poza powyższym przypadkiem, Pan Izydor Zawadzki nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Pan Izydor Zawadzki również nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.
Pan Izydor Zawadzki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie umowy ustawy o KRS.