Home    Raport Bieżący nr 23/2011
   Temat:
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 28 czerwca 2011 roku podjęła w trybie obiegowym uchwałę nr 2/VI/2011 w sprawie wyboru spółki PKF Audyt S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Elbląskiej 15/17, Oddział Regionalny Wrocław przy Al. Armii Krajowej 12/5, 50-541 Wrocław, wpisanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548, jako podmiotu uprawnionego do dokonania audytu w zakresie:
– przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki INTAKUS S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku,
– badania i sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki INTAKUS S.A. za rok 2011 oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za rok 2011.
Emitent korzystał z usług spółki PKF Audyt Sp. z o.o. w zakresie: badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za rok obrotowy 2008; badania jednostkowego rocznego sprawozdania INTAKUS S.A. i skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za rok 2009; przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki INTAKUS S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010; badania i sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki INTAKUS S.A. za rok 2010 oraz skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za rok 2010.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do zawarcia umowy z biegłym rewidentem.