Home    Raport Bieżący nr 23/2010
   Temat:
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki INTAKUS S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1/07/2010 w sprawie wyboru spółki PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Regionalny Wrocław, Al. Armii Krajowej 12/5, 50-541 Wrocław, wpisanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548, jako podmiotu uprawnionego do dokonania audytu w zakresie:

 

– przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki INTAKUS S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r. oraz skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.;

 

– badania i sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki INTAKUS S.A. za rok 2010, a także skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za rok 2010.

 

Emitent korzystał z usług spółki PKF Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za rok obrotowy 2008 oraz jednostkowego sprawozdania INTAKUS S.A. i skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej INTAKUS S.A. za rok 2009.

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.