Home    Raport Bieżący nr 22/2010
   Temat:
Zmiana stanu posiadania akcji w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd spółki INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 7 lipca 2010 r. otrzymał od akcjonariusza spółki Pana Bogdana Ludkowskiego zawiadomienie o zmianie stanu posiadania o 1% w ogólnej liczbie głosów w spółce, w związku z nabyciem w dniu 29 czerwca 2010 r. przez Panią Iwonę Kubicz Ludkowską 453.185 akcji zwykłych na okaziciela w ramach transakcji pakietowych zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed zawarciem wyżej wskazanych transakcji Pan Bogdan Ludkowski posiadał 11.898.500 akcji INTAKUS S.A., co stanowiło 52,89% kapitału zakładowego Emitenta i dawało prawo do 17.497.000 głosów stanowiących 57,36% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecnie, razem z małżonką Pan Bogdan Ludkowski posiada ogółem 12.351.685 akcji INTAKUS S.A., co stanowi 54,89% kapitału zakładowego Emitenta i daje prawo do 17.950.185 głosów, stanowiących 58,85% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.