Home    Raport Bieżący nr 21/2010
   Temat:
Nabycie akcji przez Panią Iwonę Kubicz Ludkowską

Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd spółki INTAKUS S.A. zawiadamia, iż w dniu 5 lipca 2010 roku, otrzymał od prokurenta spółki Pani Iwony Kubicz Ludkowskiej zawiadomienie o nabyciu w wyniku transakcji pakietowych zawartych w dniu 29 czerwca 2010 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 453.185 akcji zwykłych na okaziciela spółki INTAKUS S.A. po średniej cenie 2,20 złotego za akcję.