Home    Raport Bieżący nr 1/2016kor
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku – korekta raportu 1/2016

Zarząd spółki CFI Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w opublikowanym w dniu 26 stycznia 2016 roku raporcie ESPI nr 1/2016 z przyczyn omyłki pisarskiej błędnie wskazano, że Spółka przekaże skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe z III kwartał w dniu 15 listopada 2016 roku, zamiast prawidłowej informacji, że Spółka przekaże ten report w dniu 14 listopada 2016 roku. W pozostałym zakresie terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku. oraz stosowne oświadczenia nie ulegają zmianie.

 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przedstawia korektę raportu ESPI nr 1/2016.

 

Było:

 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– za I kwartał 2016 – 16 maja 2016 roku;

– za III kwartał 2016 – 15 listopada 2016 roku;

 

Powinno być:

 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– za I kwartał 2016 – 16 maja 2016 roku;

– za III kwartał 2016 – 14 listopada 2016 roku;

 

Poniżej Emitent przedstawia pełną treść raportu po korekcie:

 

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwane dalej “Rozporządzeniem”), Zarząd Spółki CFI Holding S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

Raporty roczne:

– Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 – 21 marca 2016 roku;

– Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2015 – 21 marca 2016 roku;

 

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– za I kwartał 2016 – 16 maja 2016 roku;

– za III kwartał 2016 – 14 listopada 2016 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– 31 sierpnia 2016 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w 2016 roku kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zgodnie z § 102 ust.1 w/w Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2015 oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego za II kwartał roku obrotowego 2016.

 

© 2008 INTAKUS Mapa serwisu Kontakt English version