Home    Raport Bieżący nr 2/2012
   Temat:
Korekta informacji z zbyciu akcji przez Panią Iwonę Barbarę Kubicz-Ludkowską

Zarząd spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 70 pkt 1 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, informuje, że dnia 15 stycznia 2013 roku otrzymał od Pani Iwony Barbary Kubicz-Ludkowskiej, będącej prokurentem łącznym spółki pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, korektę zawiadomienia z 24 sierpnia 2012 roku.

 

Spółka została poinformowana o tym, iż w treści zawiadomienia z dnia 24 sierpnia 2012 roku o przeniesieniu własności wszystkich posiadanych przez Panią Iwony Barbarę Kubicz-Ludkowską akcji spółki Intakus S.A. w upadłości układowej do spółki zależnej BL10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w drodze aportu dokonanym w dniu 24 sierpnia 2012 roku, został popełniony błąd.

W treści zawiadomienia w miejsce informacji, iż nastąpiło przeniesienie w postaci wkładu niepieniężnego (aportu):

„- 809.999 (ośmiuset dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej oraz 1.000.000 (jednego miliona) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, na których to akcjach serii A oraz serii B dokonano wpłat w łącznej wysokości 452.499,75 zł (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy)”

winno znaleźć się:

„- 1.809.999 (miliona ośmiuset dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej, na których to akcjach serii A dokonano wpłat w łącznej wysokości 452.499,75 zł (czterystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych siedemdziesięciu pięciu groszy)”

 

Natomiast w miejsce informacji o tym, iż nadal posiada:

„- 809.999 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej”

winno znaleźć się:

„- 1.809.999 (milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w zakresie prawa do dwóch głosów w spółce pod firmą INTAKUS S.A. w upadłości układowej”.

 

Pozostałe informacje zawarte w Zawiadomieniu z 24 sierpnia 202 roku, nie ulegają zmianie.

W szczególności informacja, iż Pani Iwona Barbara Kubicz-Ludkowska nadal posiada razem z synem łącznie 2.999.999 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych Spółki INTAKUS S.A., które stanowią 13,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 5.999.998 głosów, co stanowi 19,67 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz 5.442.445 akcji na okaziciela, które stanowią 24,19 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dają prawo do 5.442.445 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 17,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Łącznie razem z synem posiada 8.442.444 akcji spółki Intakus S.A. upadłości układowej, co stanowi 37,52 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje prawo do 11.442.443 głosów stanowiących 37,52 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

Zarówno Pani Iwona Barbara Kubicz-Ludkowska, jak i jej syn nie zawierali żadnych porozumień, których przedmiotem jest przekazanie uprawnie do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Intakus S.A. upadłości układowej.