Home    Raport Bieżący nr 1/2012
   Temat:
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012.

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTAKUS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2012:

 

1. Jednostkowy raport roczny za 2011 rok – 19 marzec 2012 roku.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok – 19 marzec 2012 roku.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 11 maj 2012 roku.
4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 27 sierpień 2012 roku.
5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 12 listopad 2012 roku.

 

Zarząd INTAKUS S.A. oświadcza, że:

 

1. zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2011,
2. zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2012,
3. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych jednostki dominującej za I oraz III kwartał roku obrotowego 2012,
4. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.