Home    Raport bieżący nr 2/2009
   Temat:
Podanie ceny emisyjnej akcji serii D. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki INTAKUS S.A. informuje, iż cena emisyjna oferowanych przez Spółkę 4.000.000 akcji na okaziciela serii D została ustalona na kwotę 2,20 złotych za jedną akcję.