Home    Raport bieżący nr 21/2016
   Temat:
Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do treści raportu nr 15/2016 opublikowanego w dniu 29 czerwca 2016 roku informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 roku na podstawie wydruku z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta pobranego ze strony internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu, powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 sierpnia 2016 roku zmian Statutu Emitenta, wynikających z uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 29 czerwca 2016 roku w sprawie podziału akcji CFI Holding S.A. oraz zmiany § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Wobec powyższego § 6 ust 1 i ust 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 688.075 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A688.075;

b) 654.725 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B01 do nie więcej niż B 654.725

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

 

otrzymały nowe następujące brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000;

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy).

 

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Postawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Tekst jednolity Statuty spółki CFI HOLDING S.A.