Home    Raport bieżący nr 22/2016
   Temat:
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie określenia dnia podziału (splitu) akcji Emitenta

Zarząd CFI Holding S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do treści raportu nr 21/2016 z 9 sierpnia 2016 roku, informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2016 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 566/16 z dnia 22 sierpnia 2016 roku w przedmiocie podziału akcji i ustalenia dnia podziału o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 86 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki CFI HOLDING S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji spółki CFI HOLDING S.A. z 20 zł (dwadzieścia złotych) na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), dzień 26 sierpnia 2016 r. jako dzień podziału 688.075 (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji spółki CFI HOLDING S.A. oznaczonych kodem PLINTKS00013 na 27.523.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji spółki CFI HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że z dniem 26 sierpnia 2016 r. kodem PLINTKS00013 oznaczonych jest 27.523.000 (dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji spółki CFI HOLDING S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.