Home    Raport bieżący nr 20/2016
   Temat:
Wybór biegłego Rewidenta

Zarząd Spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 sierpnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki – spółkę działającą pod firmą PKF CONSULT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 5210527710, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579479, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Przedmiotem badania będzie, badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za pierwsze półrocze 2016 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016, w oparciu o zasady MSR i MSSF za rok obrotowy 2016.

Spółka w ostatnich latach korzystała już wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.