Home    Raport Bieżący nr 21/2015
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 30 marca 2015 roku w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej w dniu 7 stycznia 2015 roku, o czym Emitent informował raportem nr 1/2015, przekazała notariuszowi Mariuszowi Wróblewskiemu prowadzącemu Kancelarię Notarialną przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi, środki własne w kwocie 1.460,700,00 zł (jeden milion, czterysta sześćdziesiąt tysięcy, siedemset złotych) mające na celu zabezpieczenie wykonania oraz rozliczenie przez w/w notariusza w imieniu i na rzecz Central Fund of Immovables sp. z o.o. zobowiązań płatniczych, jakie powstaną po stronie Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na podstawie zawartej najpóźniej do dnia 31 marca 2015 roku przyrzeczonej umów sprzedaży nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 w Łodzi, ze Spółką „CO-INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.