Home    Raport Bieżący nr 22/2015
   Temat:
Nabycie aktywa przez Spółkę zależną od Emitenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w dniu 31 marca 2015 r., w wykonaniu umowy przedwstępnej o zawarciu której, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2015, zawarła przed notariuszem Mariuszem Wróblewskim w Kancelarii Notarialnej przy ul. Sienkiewicza 33/1 w Łodzi ze Spółką „CO-INVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łodzi przyrzeczoną umowa sprzedaży:

 

  1. a) nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, nieruchomości położonej w Łodzi, dzielnica Łódź-Śródmieście, przy Alei Tadeusza Kościuszki nr 21 (dwadzieścia jeden) stanowiącej zabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem 72/1 (siedemdziesiąt dwa łamane przez jeden) o łącznej powierzchni 19 (dziewiętnaście) arów 50 (pięćdziesiąt) metrów kwadratowych;

 

  1. b) uregulowanego w księdze wieczystej nr LD1M/00150728/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 4 (cztery) położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 38 – Aleja Kościuszki 21 (dwadzieścia jeden), o powierzchni 63,95 m2 z którym związany jest udział wynoszący 134/1000 (sto trzydzieści cztery łamane przez jeden tysiąc) części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 72/1, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1M/00116915/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziału Ksiąg Wieczystych,

 

w stanie wolnym od wszelkich obciążeń, jak również, nabyła przysługujący sprzedającemu ogół autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wydania przez Prezydenta Miasta Łodzi dla Spółki „CO-INVEST” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi decyzji oznaczonej numerem UA.III-A/594/07 z dnia 28 maja 2007 roku o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji obejmującej przebudowę istniejących budynków oraz budowę budynku hotelu z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem i zjazdem na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej numerem 72/1.

 

Wydanie nieruchomości na rzecz Central Fund of Immovables sp. z o.o. ma nastąpić w terminie do dnia 10 kwietnia 2015 roku.

 

Cena transakcyjna została określna na kwotę 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych netto, powiększoną o podatek VAT według stawki 23% od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) przy czym, cena nieruchomości składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 72/1 została oznaczona na kwotę 1.460.000,00 zł netto. Cena za odrębne prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Wólczańskiej 38-Kościuszki 21 na kwotę 40.000,00 zł netto, natomiast prawa autorskie do opisanej wyżej dokumentacji na kwotę 100.000,00 zł netto. Cena transakcyjna została w całości uregulowana w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej ze środków własnych Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

Opisana nieruchomość położona w ścisłym centrum miasta Łodzi, zabudowana jest budynkami mieszkalnymi i obiektem niemieszkalnym, na których według planów Spółki zależnej od Emitenta ma zostać zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejących budynków oraz budowie w jej obrębie budynku hotelu z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Opisana transakcja wpisuje się w dotychczasową działalność Spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. polegającej na okazyjnym nabywaniu nieruchomości. Celem Spółki zależnej od Emitenta jest adaptacja przedmiotowej nieruchomości w celu dalszego rozwoju działalności polegającej na świadczeniu usług hotelarskich, co winno wydatnie przełożyć się na przyszłe przychody Central Fund of Immovables Sp. z o.o., a co za tym idzie, całej Grupy Kapitałowej CFI HOLDING S.A.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

 

Pomiędzy Spółką Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, a Spółką „CO-INVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Łodzi, nie zachodzą powiązania kapitałowe, ani osobowe.

 

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia przesłanki uznania ją za umowę znaczącą.