Home    Raport Bieżący nr 19/2015/kor
   Temat:
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółki zależne od Emitenta – korekta raportu bieżącego nr 19/2015

Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu dokonuje korekty raportu bieżącego nr 19/2015 opublikowanego w dniu 10 marca 2015 r., poprzez sprostowanie oczywistej omyłki nazwy firmy Spółki zależnej od Emitenta, której raport dotyczył, wskazanej w treści komunikatu, stosownie do § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

W raporcie bieżącym nr 19/2015 wskazano:

„W okresie ostatnich dwunastu miesięcy, Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarła ze Spółką Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o. umowę sprzedaży nieruchomości przy ul. Stanisława Wigury 21 w Łodzi, o czym Emitent informował w raporcie nr 11/2015. Łączna wartość zawartych pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta umów na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy opiewa na wartość 31.065.000,00 zł”.

 

Powinno być:

„W okresie ostatnich dwunastu miesięcy, Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawarła ze Spółką Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. umowę sprzedaży nieruchomości przy ul. Stanisława Wigury 21 w Łodzi, o czym Emitent informował w raporcie nr 11/2015. Łączna wartość zawartych pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta umów na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy opiewa na wartość 31.065.000,00 zł”.

 

Pozostała treść raportu bieżącego nr 19/2015, pozostaje bez zmian.