Home    Raport Bieżący nr 20/2010
   Temat:
Temat: Informacja poufna – zawarcie umowy o animację akcji.

Zgodnie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd INTAKUS S.A. informuje, iż w dniu 21 czerwca 2010 r. zawarł z Bankiem DnB NORD Polska S.A. umowę o animację akcji, której przedmiotem jest wspomaganie płynności akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym. Funkcja Animatora będzie pełniona przez Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Radomiu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia.